കാലിക വിഷയങ്ങൾ

സംസ്ഥാന ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം

ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന സമ്മേളനം ജൂൺ 17, 2018 തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ നഗറിൽ ചേരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഹൃദയ പൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Developed, managed and maintained by NCP IT Cell, Thiruvananthapuram